Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Statut Klubu Wysokogórskiego Warszawa

Rozdział 1.
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

§ 1.

Stowarzyszenie jest klubem sportowym, nosi nazwę Klub Wysokogórski Warszawa i zwany jest w dalszej treści statutu Klubem.

§ 2.

1. Terenem działania Klubu jest Polska, a siedzibą władz Miasto Stołeczne Warszawa.

2. Klub może działać poza granicami Polski, o ile na taką działalność zezwala prawo danego państwa.

§ 3.

Klub działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) i posiada osobowość prawną.

§ 4.

Klub może być członkiem innych organizacji.

§ 5.

Klub używa pieczęci z nazwą stowarzyszenia i może posiadać odznaki organizacyjne.

§ 6.

Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków.
 

Rozdział 2.
Cele i środki działania.

§ 7.

Celem Klubu jest prowadzenie i rozwijanie działalności alpinistycznej (alpinistyczno-jaskiniowej), jako działalności sportowej lub rekreacyjnej oraz upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportów wspinaczkowych i górskich, także wśród dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnościami.

§ 8.

1. Klub realizuje swoje cele przez:

1) zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się działalnością alpinistyczną,

2) popieranie, ułatwianie i organizowanie działalności sportowej, szkoleniowej i wyprawowej członków Klubu w kraju i zagranicą,

3) organizowanie wewnętrznego życia klubowego, zebrań i odczytów,

4) współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi sprawami alpinizmu,

5) czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród członków,

6) współpracę z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z górami,

7) propagowanie i popularyzowanie alpinizmu.


2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczone są na realizację statutowego celu Klubu. Działalność gospodarcza może polegać na:

a) sprzedaży plakatów, wydawnictw klubowych, pamiątek i upominków związanych z klubem,

b) wykonywaniu usług wymagających specjalistycznych umiejętności i wykorzystania sprzętu alpinistycznego,

c) sprzedaży powierzchni reklamowej w wydawnictwach Klubu,

d) sprzedaży powierzchni reklamowej na stronie internetowej Klubu,

e) wynajmowanie powierzchni reklamowych należących do Klubu.
 

Rozdział 3.
Członkowie Klubu.

§ 9.

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. honorowych,

3. uczestników.

§ 10.

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia, uprawia sporty wspinaczkowe i może to udokumentować i której kandydatura została zaakceptowana uchwałą Zarządu Klubu w głosowaniu większościowym.

§ 11.

Członek zwyczajny ma prawo:

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu (z zastrzeżeniem § 11 pkt. 4) oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu członków,

2. uczestnictwa w imprezach alpinistycznych i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Klub oraz korzystania ze sprzętu i pomocy Klubu,

3. noszenia odznaki członkowskiej Klubu,

4. Członkowie zwyczajni, którzy ukończyli 16 lat, a nie ukończyli 18 lat - nie mogą stanowić większości w składzie Zarządu Klubu.

§ 12.

1. Członkiem uczestnikiem może zostać osoba zainteresowana realizacją celów statutowych Klubu, która:

a) nie ukończyła 16 lat i której kandydatura została zaakceptowana przez Zarząd w głosowaniu większościowym, po uzyskaniu zgody przedstawicieli ustawowych kandydata na członka,

b) ukończyła 16 lat, nie uprawia sportów wspinaczkowych i której kandydatura została zaakceptowana uchwałą Zarządu Klubu w głosowaniu większościowym.

2. Uczestnicy, którzy ukończyli 16 lat, posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

3. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 16 lat posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu członków.

§ 13.

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu Klubu osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju alpinizmu, lub które położyły znaczne zasługi na rzecz Klubu.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członków zwyczajnych a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 14.

Członkowie Klubu obowiązani są do:

1. czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Klubu,

2. przestrzegania statutu Klubu oraz przepisów dotyczących działalności alpinistycznej,

3. przestrzegania zasad etyki taternickiej oraz dyscypliny organizacyjnej,

4. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie członków (z wyjątkiem członków honorowych),

5. Informowania Zarządu o zmianie adresu i danych osobowych.

§ 15.

1. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

b) skreślenia przez Zarząd z listy członków w przypadku nieopłacenia składek w terminie do 31 marca danego roku, pomimo wezwania przez Zarząd do uregulowania zaległości i bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu na zapłacenie takiej zaległości. W terminie 9 miesięcy od skreślenia może ono zostać uchylone na wniosek skreślonego członka, po uregulowaniu należnych zaległych składek,

c) wykluczenia, na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu, jeśli członek Klubu w sposób istotny naruszył interesy Klubu lub postanowienia niniejszego statutu lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na dodatkową karę utraty praw publicznych.

2. Od uchwały Zarządu Klubu o wykluczeniu z Klubu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem.
 

Rozdział 4.
Władze Klubu.

§ 16.

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie członków,

2. Zarząd Klubu,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 17.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania członków.

§ 18.

Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:

1. uchwalanie kierunków i programu działania Klubu,

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu,

3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4. wybór Prezesa, a następnie Komisji Rewizyjnej i Zarządu,

5. uchwalanie zmian w statucie,

6. wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów organizacji, do których Klub przynależy,

7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu w sprawie wykluczenia,

8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Klubu,

9. podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Klubu.

§ 20.

1. W Walnym Zebraniu członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, honorowi, uczestnicy - z wyjątkiem członków uczestników, którzy nie ukończyli 16 roku życia.

2. W Walnym Zebraniu członków mogą brać udział z głosem doradczym:

a) zaproszeni goście,

b) członkowie - uczestnicy, którzy nie ukończyli 16 roku życia.

§ 21.

1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dokonuje się w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile członek wskazał do wiadomości Zarządu swój adres email.

§ 22.

Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 23.

1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jest zwoływane raz na trzy lata celem wyboru nowych władz Klubu oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, natomiast Walne Zebranie sprawozdawcze – raz w roku.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków może być zwołane:

a) z inicjatywy Zarządu Klubu,

b) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Klubu,

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków winno być zwołane przez Zarząd w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 lit. b - c i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może również odwoływać i powoływać członków władz Klubu w razie, gdyby powstała taka potrzeba.

§ 24.

1. Zarząd składa się z 7 – 12 członków w tym z prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję ustala Walne Zebranie.

2. Członkowie Zarządu, a w szczególności prezes, muszą posiadać udokumentowane doświadczenie we wspinaczce górskiej. Dopuszczalny jest jednak wybór do Zarządu maksymalnie trzech osób nie posiadających takiego doświadczenia. Postanowienie poprzedniego zdania nie ma zastosowania do osoby prezesa.

3. W składzie Zarządu większość stanowić muszą osoby pełnoletnie.

4. W przypadku ustąpienia członków Zarządu w trakcie kadencji, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.

5. Zarząd działa na podstawie regulaminu, określającego jego organizację i tryb pracy.

§ 25.

Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz,

2. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,

3. uchwalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego,

4. sporządzanie sprawozdań finansowych,

5. zwoływanie Walnych Zebrań członków,

6. przyjmowanie, skreślanie z listy członków i wykluczanie członków z Klubu (z wyjątkiem członków honorowych),

7. ustalanie okresowych planów działania i budżetów rocznych Klubu,

8. powoływanie Komisji specjalistycznych, stanowiących organy doradcze i pomocnicze Zarządu,

9. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie sekcji grupujących członków o wspólnych zainteresowaniach,

10. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.

§ 26.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

§ 27.

1. Zarząd ma prawo nakładania kar na członków Klubu w przypadku:

a) naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego statutu lub uchwał władz Klubu,

b) lekkomyślnego uprawiania sportu wysokogórskiego,

c) zachowania niezgodnego z etyką taternicką lub godnością członka Klubu.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1, biorąc pod uwagę stopień zawinienia, okoliczności zdarzenia oraz dotychczasowe postępowanie członka Klubu, Zarząd, w drodze uchwały, może nałożyć na niego jedną z następujących kar:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) zawieszenie w prawach członka Klubu na okres od sześciu miesięcy do trzech lat,

d) wykluczenie z Klubu.

3. Osoba, na którą nałożono jedną z kar określonych w ust. 2, może odwołać się do Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni, od dnia doręczenia stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 28.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej na daną kadencję ustala Walne Zebranie.

2. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, opiniowania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych oraz powoływania i odwoływania pełnomocnika.

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu członków sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo przedkładania wniosku w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

5. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech jej członków.
 

Rozdział 5.
Majątek i fundusze Klubu.

§ 29.

Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze oraz inne prawa majątkowe.
1. Źródłami majątku Klubu są:

a) składki członkowskie,

b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu oraz z odsetek bankowych,

c) dotacje i subwencje,

d) darowizny, zapisy i spadki,

e) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Klub,

f) wpływy z ofiarności publicznej.

2. Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika bądź upoważnionego członka Zarządu.

3. Do występowania w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych uprawniona jest działająca indywidualnie każda z następujących osób: prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik.
 

Rozdział 6.
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu.

§ 30.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie członków większością co najmniej 2/3 głosów.

§ 31.

Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu. Likwidator po zakończeniu prac występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru.
 

Za zgodność powyższego tekstu jednolitego Statutu z brzmieniem protokołów z Walnych Zebrań członków KW Warszawa świadczy Zarząd Klubu w osobach: Piotr Barankiewicz - prezes Zarządu, Paweł Przybysz - skarbnik.