Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

KWW w akcji "My też jesteśmy Tatrami"

2019-03-04
Autor: Zarząd
(For English scroll down)

Starostwo Powiatowe w Prešov
Departament Ochrony Środowiska


Szanowni Państwo,

Klub Wysokogórski Warszawa jest organizacją zrzeszającą miłośników gór i różnych rodzajów
aktywności na ich terenie. Członkowie naszego klubu kierują się wysokimi standardami etycznymi związanymi
ze wspinaniem, skialpinizmem, turystyką górską oraz dbałością o górską przyrodę. Naszym podstawowym
zadaniem, poza promowaniem aktywności górskiej jest dbałość o środowisko naturalne, które jest dobrem
najwyższym i wspólnym. Klub Wysokogórski Warszawa tworzą ludzie połączeni pragnieniem wolności, którą odczuwają najmocniej w górach.
Nasze środowisko z zaniepokojeniem śledzi prace legislacyjne trwające w Republice Słowackiej regulujące zasady dostępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP).

Jako stowarzyszenie ludzi aktywnie prowadzących działalność sportową na terenie Tatr pragniemy przyłączyć się do krytycznych uwag zgłaszanych przez organizację JAMES. 

W szczególności oceniamy, iż proponowane zakazy poruszania się po terenie TANAP od zachodu do wschodu słońca mogą przyczynić się do powstania sytuacji niebezpiecznych szczególnie dla wspinaczy. Niejednokrotnie muszą oni wyruszać na szlak jeszcze w nocy, by mieć czas na bezpieczny powrót ze wspinaczki.

Uważamy, że ograniczenie możliwości wspinania w terenie łatwym (poniżej III w skali UIAA) spowoduje znaczne utrudnienia dla osób rozpoczynających swoją przygodę z górami. To właśnie tereny łatwe są doskonałym miejsce dla doskonalenia umiejętności nabytych na kursach, ale już w terenie górskim. 

Rosnąca ilość ograniczeń dla ruchu w górach nie powinna dotykać wspinaczy, skialpinistów i kwalifikowanych turystów górskich. Osoby te dobrze znają i przestrzegają zasady zachowania w górach, ochrony środowiska i nie powodują zniszczeń w naturze. Naszym zdaniem proponowane przepisy są zbyt restrykcyjne i krzywdzące dla ludzi gór, którzy stanowią integralną część dziedzictwa kulturowego Tatr.

Zbigniew Skierski 
Prezes Klubu Wysokogórskiego Warszawa

(English version)

Dear Sirs,

Klub Wysokogórski Warszawa (Warsaw Mountaineering Club) is an organisation bringing together people who love the mountains and all kinds of mountaineering activities. Members of our club follow high ethical standards in relation to climbing, ski mountaineering, hiking and care for the mountain environment. Our primary task, apart from promoting mountaineering activities, is to care for the natural environment, which is not only our greatest gift but also our collective responsibility. Klub Wysokogórski Warszawa was created by people who share the desire for freedom, which they feel most strongly in the mountains.
Our community is following with deep concern the ongoing legislative process in the Republic of Slovakia regarding the regulation of access to the Tatra Mountains National Park (TANAP).

As an association of people actively engaged in sports activities in the area of the Tatras we wish to support the critical comments made by the Slovak Mountaineering Association JAMES.

In particular, we consider that the proposed prohibition on movement within TANAP from sunset to sunrise may contribute to dangerous situations arising especially for climbers. It is not uncommon that they have to set out at night to have enough time to return safely from climbing.

We believe that limiting the possibility to climb in easy areas (below grade III in the UIAA scale of difficulty) will significantly impede people from beginning their adventure with mountaineering. It is precisely such easy areas that are the perfect place to hone one’s skills acquired during training courses, but in the actual mountain area.

An increasing number of restrictions on mountaineering-related activities should not affect qualified climbers, ski-mountaineers, and mountaineers. Such individuals know and follow the rules concerning nature conservation and governing their behaviour in the mountains. Therefore, they do not cause damage to the environment. In our view the proposed provisions are too restrictive and harmful for mountain enthusiasts, who constitute an integral part of the cultural heritage of the Tatra mountains.

Zbigniew Skierski 
Chairman of the Board
Warsaw Mountaineering Club

Źródło dokumentu - stanowisko KWW w sprawie akcji JAMES
Strona akcji "My także jesteśmy Tatrami" - ajmysmetatry.sk